آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای

اخبار کشوری

سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور در نظر دارد، خرید 35 دستگاه اتوبوس آمبولانس را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید.

متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مربوطه را در لینک ذیل مطالعه نموده و درصورت تمایل در مهلت مقرر در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

 

1: شرایط مناقصه

2: قرارداد 35 دستگاه اتوبوس آمبولانس

3: مشخصات ثبتی شرکت

4: مشخصات فنی 

5: Technical Specification for Ambulance Bus

 

رديف نوع موضوع نام واحد مبلغ سپرده شركت
در مناقصه (ريال)
زمان توزيع اسناد مهلت ارائه پيشنهادات

زمان جلسه پرسش و پاسخ

زمان‌

بازگشايي پاكات‌

1 مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری 35 دستگاه اتوبوس آمبولانس طبق اسناد مناقصه سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور 18.528.000.000 ریال از روز یکشنبه 12/5/1399 لغایت روز سه شنبه 14/5/1399 سه شنبه28 /5/1399 لغایت پایان وقت اداری (ساعت15)

روزیکشنبه 19/5/1399 از ساعت 10 لغایت 12

                 چهارشنبه 29/5/1399 راس ساعت 10 صبح