جلسه هم اندیشی استقرار پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در منطقه شهرک صنعتی سمنان

چهارشنبه 30 مهر 99 جلسه هم اندیشی استقرار پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در منطقه شهرک صنعتی سمنان با حضور دکتر اطهری، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان و آل بویه، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان در محل سالن جلسات آن شرکت برگزار شد.

دکتر اطهری، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه اظهار کرد: استقرار پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی با توجه به رسالت سازمان اورژانس کشور در مراکز تمرکز جمعیت، نقش بسیار موثری در کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و در نتیجه کاهش آسیب و نجات جان بیماران و مصدومان اورژانسی خواهد داشت.

دکتر اطهری گفت: ارائه به موقع خدمات فوریت های پزشکی در مراکز صنعتی با توجه به نوع فعالیت این مراکز، همچنین استقرار جمعیت متغیر نیروی کار و جمعیت ثابت و احتمال بروز حوادث گوناگون مرتبط با محیط کار از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این جلسه معاونین مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان و کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه نیز حضور داشتند.