ستارگان حیات 99 ، طرح انتخاب همکاران برتر عملیات در سال گذشته

اخبار کشوری

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور: با توجه به تاکید دکتر کولیوند مبنی بر اتخاذ راهکارهای اجرایی برای شناسایی و تقدیر همکاران برتر سازمان، طرح ستارگان حیات 99 به صورت آزمایشی و با هدف انتخاب همکاران برتر واحد عملیات در سال 99 اجرا خواهد شد.

 

 

در همین راستا، و بر اساس شیوه نامه اولیه تهیه شده توسط معاونت های سازمان ، مقرر گردید هر یک از مراکز اورژانس دانشگاهی نسبت به انتخاب و معرفی یک نفر از همکاران واحد عملیات و معرفی وی به دبیرخانه مرکزی مستقر در معاونت توسعه، مدیریت و منابع اقدام نمایند.

سه نفر برگزیده نهایی پس از ارزیابی مدارک و مستندات مربوط به امتیازات نمایندگان مراکز اورژانس سراسر کشور، توسط کمیته مرکزی انتخاب و معرفی خواهند شد.

اهدای لوح تقدیر به امضای ریاست سازمان، درج در سوابق پرسنلی و سفر زیارتی همراه با خانواده از جمله هدایای ستارگان حیات سال 99 خواهد بود.

لازم به ذکر است که با توجه به پیچیدگی ها و ظرافتهای موجود برای انتخاب همکاران برتر و به منظور پیشگیری از هرگونه تضییع حقوق همکاران و همچنین به منظور ارزیابی و تشخیص نواقص و اشکالات موجود حین فرایند اجرایی، طرح یاد شده به صورت آزمایشی و در چارچوب انتخاب همکاران برتر واحد عملیات انجام شده و پس از رفع نواقص و کاستیها و تدوین و تصویب آیین نامه نهایی ، به حول و قوه الهی در قالب انتخاب همکاران برتر تمامی بخش ها و به صورت فصلی ( هر سه ماه یک بار ) به اجرا در خواهد آمد.

31 فروردین ماه 1400 آخرین مهلت وصول اسامی و مدارک امتیازات نفرات برتر پیشنهادی مراکز اورژانس سراسر کشور به دبیرخانه کمیته مرکزی طرح ستارگان حیات می باشد.