اولین جلسه دبیران کمیته مدیریت خطر بیمارستان های مشهد برگزار شد

دبیر شورای سیاسیت گذاری سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم مشهد اظهار کرد: با توجه به لزوم آمادگی و هماهنگی و یکسان سازی برنامه های حوزه مدیریت خطر در سال 1400، جلسه دبیران کمیته مدیریت خطر بیمارستانهای شهر مقدس مشهد به میزبانی بیمارستان رضوی برگزار گردید

 

دکتر علی یزدانی در گفتگو با وبدا تصریح کرد: در این جلسه اهمیت توجه مدیران و مسئولین حوزه درمان به موضوع مدیریت خطر در بیمارستانها و مراکز درمانی و تشریح نقشه راه 1400 وزارت متبوع در حوزه حوادث و آموزش نظام سندرمیک بیماریها برای شرکت کنندگان ارائه گردید

وی خاطر نشان کرد که در این جلسه رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند شرکت توزیع برق مشهد آموزش های لازم در خصوص افزایش آمادگی بیمارستانها در موارد کمبود های برق احتمالی در تابستان ارائه کردند و همچنین کارشناس کنترل عفونت دانشگاه در خصوص نظام مراقبت سندرمیک و بیماریهای فصلی جدیدترین دستورالعمل ها و منابع علمی موجود را آموزش دادند

دبیر شورای سیاسیت گذاری سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کردند که به روز رسانی رده های فرماندهی و ارتباط موثر دبیران با مرکز EOC دانشگاه و پیگیری شاخص های مدیریت فوریتها و حوادث ، ایمنی سازه ای و غیر سازه ای وهمچنین ارزیابی و پیش بینی و پیگیری رفع مخاطرات احتمالی در مراکز درمانی و اجرای نقشه راه و پاسخ سریع به حوادث و سوانح جزء انتظارات کاری این حوزه می باشد

خبرنگار: علیشاهی