نجات جان بیمار توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ بم

احیای موفق

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بم پرسنل اورژانس ۱۱۵پایگاه ۵شهری بم (اقایان پیری،صدیقی و صابری) بیمار(اقا) که دچار ایست قلبی تنفسی شده بود را با یاری خداوند ومهارت کم نظیر ،از مرگ حتمی گنجات دادند و جهت درمان تکمیلی به بیمارستان پاستور اعزام کردند