برگزاری کارگاه آموزشی «مدیریت ترومای پیش‌بیمارستانی» برای کارشناسان جدید الاستخدام اورژانس بابل

دوره کارگاه PHTM (مدیریت تروما در پیش بیمارستانی) در اورژانس بابل برای تعدادی از تکنسین‌های عملیاتی اورژانس بابل که جدیدا به استخدام پیمانی اورژانس بابل در آمده اند برگزار شد.

در این کارگاه ۲۴ نفر از کارشناسان فوریت‌های پزشکی بابل در چهار گروه ۶ نفره، به صورت تئوری و عملی در ایستگاه‌های مربوطه آموزش دیدند.

موارد بررسی صحنه، ارزیابی اولیه بیمار، بررسی راه هوايی، تنفس، ونتيلاسيون، اکسیژناسيون، خونریزی، شوک، ناتوانی و معلولیت برای تقویت سطح رتبه‌بندی تکنسین‌های اورژانس بابل آموزش داده شد.