برگزاری کارگاه کنترل عفونت و محافظت شغلی برای پرسنل فوریتهای پزشکی شهرستان لالی

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، علی حریصئی مسئول آموزش اورژانس استان گفت، با توجه به اهمیت کنترل عفونت و محافظت شغلی در حیطه شغلی فوریتهای پزشکی و همچنین بهره مندی مناسب از فضای پایگاه های آموزشی دوره آموزش با موضوعات موصوف با حضور اساتید و کارشناسان کنترل عفونت در محل پایگاه آموزشی اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان لالی برگزار گردید.