فرشته نجات اورژانس خوزستان در نقش آتشنشان

حوادث شهری

 به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، حوالی ظهر صدای کمک خواهی از ساختمان مجاور مرکز فوریت های پزشکی هفتکل در خیابان پیچید.  

 

 

علی رحیمی تکنسین توانمند این مرکز پس از مشاهده خروج دود از منزل همسایه، به سرعت با کپسول آتش نشانی به سمت منزل یاد شده رفت و در کمترین زمان ممکن شعله های آتش را خاموش کرد. و در این ایام نوروز آرامش را به همسایه محترم عیدی بخشید.