برگزاری کلاس آموزشی کمک های اولیه برای پرسنل آتش نشانی ایلام

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، کلاس آموزشی کمک های اولیه جهت 60 نفر از پرسنل آتش نشانی استان در دو روز برگزار گردید.

در این کارگاه ، پرسنل آتش نشانی با نحوه ی مدیریت بیماران ترومایی و احیای قلبی ریوی پایه آشنا شدند.