برگزاری کارگاه یک روزه مدیریت بیماران آنافیلاکسی ٫ احیا و‌ سکته های مغزی در اورژانس پیش بیمارستانی

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی ومدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بم ،این کارگاه برای پرسنل فوریتهای پزشکی روز شنبه 1402/02/30، در ستاد اورژانس 115و با حضور اساتید واحد آموزش ٫مسئولین ستادی برگزار گردید . این برنامه به صورت تئوری و به مدت 8 ساعت اجرا شد.