برگزاری کارگاه های مهارت بالینی برای پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارگاه های مهارت های بالینی برای پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در مازندران برگزار شد.

این دوره به همت واحد آموزش مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و در دو روز به صورت تئوری و عملی و با حضور اساتید مجرب پزشک و کارشناس ارشد فوریت های پزشکی شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی مازندران در دو روز جدا روزهای دوشنبه و سه شنبه یکم و دوم خرداد ماه 1402برگزار شد.این دوره به صورت ایستگاه های عملی در حیطه های مختلف مهارت های بالینی و برگزاری آزمون کتبی جهت پرسنل حاضر برگزار شد.