برگزاری سمینار پز‌شکی قانونی در اورژانس پیش بیمارستانی، در مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران امروز سه شنبه 29خرداد 1402،سمینار پزشکی قانونی در اورژانس پیش بیمارستانی، برای کارشناسان فوریتهای پزشکی، پزشکان و پرسنل مراکز پیام و ارتباطات اورژانس مازندران برگزار شد.

همیت اخلاق پزشکی و رازداری در فوریتهای پزشکی

چگونگی اخذ رضایت نامه آگاهانه در درمان بیماران

️اصول مستند سازی پرونده ها

چگونگی تشخیص مرگ در صحنه حادثه

از عناوین مورد بحث در این سمینار بود که توسط اساتید هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.