برگزاری اولین کارگاه آموزشی تریاژ چهار سطحی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان؛ کارگاه آموزشی تریاژ تلفنی با همکاری سازمان اورژانس کشور، توسط واحد آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی لرستان، جهت کلیه پرسنل مراکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان برگزار گردید.

برگزاری این دوره آموزشی که یکی از استانداردترین و مهم‌ترین دوره‌های آموزشی است، توسط سازمان اورژانس کشور طراحی و در سطح کشور اجرا گردیده است که موجب تغییر نگرش در کیفیت آموزشی و پاسخگویی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شده و فراگیران در طی سه روز به صورت تئوری، عملی و کارگاهی زیر نظر اساتید مجرب این آموزش‌های استاندارد را فرا می‌گیرند.