برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛ کارگاه مهارت های بالینی ویژه کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی برگزار شد

کارگاه مهارت های بالینی ویژه کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به مدت هشت ساعت در مرکز مهارت های بالینی بیمارستان آموزشی، درمانی نهم دی برگزار شد.

"رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه" با اشاره به اینکه این کارگاه مطابق با استاندارد های آموزشی سازمان اورژانس کشور بوده و برای نخستین بار در این دانشگاه برگزار شده است گفت: یکی از سیاست گذاری های مهم در اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تقویت کارکنان و بروز رسانی آنان در مباحث آموزشی است تا نتایج موثر آن را در کیفیت ارائه مراقبت ها درمانی همچون گذشته شاهد باشیم.

"دکتر محمد جواد امیری" ادامه داد: مشارکت معاونت آموزشی و حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در برگزاری چنین رویدادی ستودنی و بهره گیری از ظرفیت های داخلی مهمترین نقطه عطف این دوره ی آموزشی بوده است.

"میلاد رمضانی" کارشناس آموزش فوریت های پزشکی در پایان با تشریح جزئیات این دوره اظهار کرد: کارگاه مهارت های بالینی با حضور 30 نفر از کارشناسان فوریت های پزشکی در هشت ایستگاه به صورت آسکی با تاکید بر مدیریت بیماران ترومایی، زایمان اورژانسی، مدیریت بیماران تنفسی و آشنایی با ابزار مورد نظر برگزار شد.