مجوز فعالیت موقت انجمن مردم نهاد خیرین اورژانس پیش بیمارستانی کشور

اخبار کشوری

موافقت اولیه و تاسیس موقت تشکل مردم نهاد خیرین اورژانس پیش بیمارستانی کشور  بنابر درخواست موسسین انجمن صادر گشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ موافقت اولیه فعالیت موقت " انجمن مردم نهاد خیرین اورژانس پیش بیمارستانی کشور( عام المنفعه)" با موضوع امور اجتماعی با محدوده فعالیت ملی از تاریخ صدور برای مدت سه ماه صادر گردید.